عادت می کنیم

اینبار که بنشینم پای این سجاده می خواهم نمره داوری بین المللی که تازه کتابش را گرفته ام  و  ورقش هم نزده ام  حداقل ده بشود ، بعد از ظهر های سرد پاییزی که از سرکار می آیم  مجبور نباشم 20دقیقه منتظر تاکسی کنار خیابان ریشه بزنم ، امیدم -اینترنتم-هیچ وقت قطع نشود ، قسط وام بانک مهر را به موقع بریزم و خیلی چیز های مزخرف دیگر ....

خیالت راحت اینبار نمی گویم کنار این "یک"  تنهای من ، یک "یک تنهای" دیگر  بگذاری تا بشویم "ما "، حرفی از دونفره ها نمی زنم ...

دارم به این یک بودن به این تنهایی عادت می کنم !

/ 1 نظر / 6 بازدید
یلدا

تازه شدی من [خنثی]