دلم چی می خواد

"دلم"
نه عشق میخواهد
نه دروغهای قشنگ
نه ادعاهای بزرگ
نه بزرگ های پر ادعا

"دلم"
یک فنجان قهوه داغ میخواهد و
یک دوست که بشود با او حرف زد و
پشیمان نشد...

/ 4 نظر / 7 بازدید
zahra

دل منم همین و میخواد اما دریغ...................

مریم

کم سرمایه ای نیست ؛ داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند ! ولی .... از آن بهتر داشتن آدمهاییست ، که وقتی حالت را میپرسند ؛ بتوانی بگویی : خوب نیستم ... !!