خودم باشم !

فقط‌ دوتا چیز از تو می‌خوام‌! یکی‌ این‌ که‌ از معجزه‌ی‌ به‌ دُنیا اومدن‌ تموم‌ِاستفاده‌ رُ بِبَری‌ وُ دوّمی‌ این‌ که‌ هیچ‌ وقت‌ تن‌ به‌ پَستی‌ نَدی‌! پَستی‌ یه‌ جونورِ خون‌ْخوارِ که‌ همیشه‌ سَرِ راهمون‌ کمین‌ کرده‌!

ناخوناش‌ُ به‌بهونه‌هایی‌ مث‌ِ مصلحت‌ُ عقل‌ُ اِحتیاط‌ تو تن‌ِ تموم‌ِ آدما فرو می‌کنه‌ وُ کم‌تَر کسی‌ هست‌ که‌ جلوش‌ تاب‌ بیاره‌!

آدما تو خطر پَست‌ می‌شن‌ُ وقتی‌خطر از سَرِشون‌ گُذشت‌ دوباره‌ می‌رَن‌ تو جلدِ خودشون‌! هیچ‌ وقت‌ نباید خودت‌ُ وقت‌ِ رو به‌ رو شُدن‌ با خطر گُم‌ کنی‌، حتّا اگه‌ تَرس‌ تموم‌ِ جونت‌ُگرفته‌ باشه‌!

+نامه به کودکی که هرگز زاده نَشُد، اوریانا فالاچی

/ 4 نظر / 27 بازدید
پشه

نامه ای به "توله پشه ای!" که هرگز زاده نشد: نیشِتُ به بهونه هایی مثِ کم خونیُ جذبِ پروتئین تو رگِ تموم آدما فرو کن، کمتر کسیه که جلوی ویز ویزهای تو تاب بیاره[نیشخند]

بهار

[ناراحت] چقدر این کتاب قشنگ بود

پشه

ببخشید اینکه نوشتید : پَستی‌ یه‌ جونورِ خون‌ْخوارِ که‌ همیشه‌ سَرِ راهمون‌ کمین‌ کرده‌! یه خورده داره به من برمیخوره![نیشخند] حضار که متوجه منظورم هستن؟

پشه

اگه "پشه " خونخوار نیست پس "عمه" خونخواره؟!![نیشخند]